خدمات این شرکت در زمینه ی صنایع ماشین سازی میباشد.

این خدمات در دوشاخه اصلی صنایع غذایی و صنایع ریلی و به شرح زیر است:


صنایع غذایی:


1-ارایه طرح ونقشه خطوط تولیدکارخانجات صنایع لبنی/آبمیوه/خامه گیاهی/مارگارین

2-اجرا ونظارت بر مونتاژطرح ونقشه ی ارایه شده فوق الذکر
3-طراحی و ساخت انواع مخازن یک یا چند جداره و مخازن اسپتیک
4-طراحی و ساخت واحد CIP
5-اتوماسیون خطوط تولید
6-بهینه سازی خطوط تولید صنایع لبنی ونوشیدنیها

7-مشاوره وراهگشایی کارفرمایان محترم صنایع فوق الذکر


صنایع ریلی:


1-طراحی وساخت انواع استاپرهای اصطکاکی

2-طراحی وساخت انواع استاپرهای ثابت با دمپر